A frissen sült péksütemény a legjobb!
 | | | | | | | | | |

Általános üzleti feltételek

1. cikkely – Általános rendelkezések, érvényességi terület

 1. Az általános üzleti feltételek minden jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatra vonatkozólag érvényesek.
 2. Az üzleti feltételek értelmezése szerint a vállalkozó természetes vagy jogi személy, vagy jogképes gazdasági társaság, amellyel üzleti kapcsolatot lehet létesíteni, és amely ipari vagy önálló szakmai tevékenységet végez.
 3. Eme üzleti feltételek kézhezvételét követően az első megrendeléssel elismeri az ügyfél eme üzleti feltételek üzleti
  jogviszony szabályozására vonatkozó kötelező voltát, és lemond saját értékesítési feltételeinek alkalmazásáról.
 4. Az ettől eltérő, ezzel ellentétes vagy ezt kiegészítő általános üzleti feltételek – akkor is, ha tudomás van róluk – a szerződés elválaszthatatlan tartalmi részét nem képezik, hacsak érvényességükben kifejezett írásos megállapodás nem történik.

2. cikkely – Szerződéskötés

 1. Ajánlatunk kötelezettség nélküli. Műszaki jellegű módosítás valamint formai, színbeli és/vagy súlybani változtatás jogát a feltételezhetőség keretében fenntartjuk. Az ajánlathoz tartozó bizonylatok nem jelentik a jellemzők biztosítását, csak a megrendelő tájékoztatására szolgálnak.
 2. Áru rendelésével az ügyfél kötelező jelleggel nyilatkozik a tekintetben, hogy a megrendelt árut meg kívánja vásárolni. Az elfogadás vagy írásban történik, vagy az áru leszállításával kerül rá sor. 
 3. Ha valamely vállalat árut elektronikus úton rendelne meg, a megrendelés visszaigazolására vonatkozó kötelezettség kizárásra kerül.
 4. Szerződéskötésre beszállítóink megfelelő és kellő időbeni beszállításának előfeltételezésével kerül sor. Ez csak arra az esetre vonatkozik, amikor a szállítás elmaradásáért nem mi vagyunk a felelősek, különösen a szállítóval kötött megegyező (kongruens) fedezeti ügylet esetén. Ilyenkor az ügyfelet arról, hogy az adott szolgáltatás nem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk, és az esetleges ellenszolgáltatást haladéktalanul visszatérítjük.

3. cikkely – Tulajdonjog fenntartás

 1. Fenntartjuk magunknak az áru tulajdonjogát mindaddig, amíg valamely folyamatban lévő ügyletből származó minden követelés teljes körű kiegyenlítésére sor nem kerül. 
 2. Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni bennünket olyankor, amikor harmadik személy az árura rátenné a kezét, például elzálogosítás, az áru sérülése vagy megsemmisülése esetén. Ügyfelünknek haladéktalanul tájékoztatnia kell bennünket az áru tulajdonjogának változásáról, valamint magának az ügyfélnek a lakcímében bekövetkezett változásáról. 
 3. Jogunkban áll az ügyfél szerződésszegő magatartása esetén, különösen fizetési késedelem vagy az előbbiekben megnevezett kötelezettség megsértésekor a szerződéstől elállnunk, vagy az árut visszakövetelnünk.
 4. Az ügyfélnek jogában áll az árut a rendes ügymenetben tovább értékesíteni. Az ügyfelünk már ezennel átruház ránk a számlaösszeg mértéke szerint minden olyan követelését, amely neki az áru harmadik személy részére történő továbbértékesítése révén keletkezik. Az átruházást elfogadjuk. Az átruházást követően a vállalkozó felhatalmazásra kerül a követelés behajtására. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a követelést saját magunk hajtsuk be olyankor, amikor az ügyfelünk a fizetési kötelezettségét annak rendje és módja szerint nem teljesítené, és fizetési késedelembe esne. Ha tulajdonjog fenntartásból adódó jogokat érvényesítenénk, az ügyfelünk a továbbértékesített áru átvevőjéről tájékoztatnia kell bennünket, és a vele szemben fennálló és az ebből eredően keletkező követelésünk összegét közölnie kell velünk.
 5. A bennünket megillető kiszolgáltatási igény vagy a számunkra ennek megfelelően átruházott követelés elleni kifogás és felszólamlás kizárásra kerül. A tulajdonjog fenntartással érintett áru megállapítása végett visszavonhatatlanul jogunkban áll az ügyfelünk áruraktárába saját magunknak belépnünk vagy ugyanezt képviselőnk útján megtennünk.

4. cikkely – Fizetés

 1. Az ajánlatban megnevezett áraink annak az előfeltételezésével érvényesek, hogy az ajánlatban módosításra nem kerül sor. Az árak a mindenkori törvényes forgalmi adó pótlólagos felszámításával érvényesek. Az árparitás ex works érvényes, hacsak az ajánlatban ettől eltérő másmilyen rendelkezésre nem kerülne sor.
 2. Az ügyfelünk köteles arra, hogy az áru átvételét követő 14 napon belül a vételárat kifizesse. Ennek a határidőnek a leteltét követően az ügyfelünk fizetési késedelembe esik. Még hiányosság vagy hiány érvényesítése sem érinti az egyéb vételárfizetés esedékességét. A leszállított áru valamely részének hiánya nem jogosít fel arra, hogy a teljes szállítást megkifogásolják. Ügyfelünket a késedelem idejére a jegybanki alapkamat 5,5%-os mértékkel megnövelt %-os arányú pénztartozás terheli. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a késedelemből adódóan ennél magasabb összegű késedelmet bizonyítsunk és érvényesítsünk.
 3.  Az ügyfélnek felszámítást eszközölnie csak akkor áll jogában, ha ellenigényét jogérvényesen megállapították, vagy részünkről elismerésre kerül. 
 4. Az általunk alkalmazott vagy a megállapodás szerinti fizetési határidőt megfelelő másik határidő közlésével bármikor visszavonhatjuk.
 5. A szerződés megkötését követően – követelésünk biztosítása végett, ha még nem volna is esedékes, bármikor jogunkban áll megfelelő biztosítékot követelnünk, és ettől függően a magunk részéről további előbiztosítékot tenni függővé. Ez különösen akkor érvényes, ha a vevő bonitása (vállalati jósága) tekintetében kétség merülne fel, fedezethiány vagy likviditási gond és egyebek, és az eredeti hitelezési volumen emelkedne. Jogunkban áll rész-szállítást külön ügyletként leszámolnunk. Abban az esetben, ha fizetési kötelezettségünk nem teljesülne vagy a vevőnél egyéb olyan események adódnának elő, amelyek a hitelképességét kétséges színben tüntetnék fel, vagy olyan körülmények, amelyek már a szerződéskötés előtt is fennálltak, és számunkra csak utólagosan válnának ismertté, az egyéb jogaink csorbulása nélkül a fizetési késedelem idejére ugyanezen jogviszonyból adódó további szállítást az előbbi, még nyitott követelés teljes kifizetéséig előre fizetéstől tegyünk függővé, és/vagy sikertelen fizetési felszólítást követően pótlólagos fizetési határidő megállapítása révén, anélkül, hogy e tekintetben elutasító figyelmeztetésre volna szükség, a visszalévő mennyiséget teljes egészében vagy részlegesen törölhetjük, és/vagy a meglévő szerződéstől visszaléphetünk. Ebből adódóan a vevőnek semmiféle joga nem keletkezik.

5. cikkely – Kockázat áthárulása és szállítás

 1. Az áru esetleges tönkremenetele és esetleges romlása jelentette veszély az áru átadásával, csomagküldő szolgálat igénybe vétele esetén a szállítmányozó, a fuvarozó részére az áru leszállításával vagy az áru elküldésének végrehajtásával megbízott egyéb személy részére történő kiszolgáltatással a vevőre hárul át.
 2. Az átadás szempontjából nem bír jelentőséggel, hogy az ügyfelünk az áruátvétellel késlekedik-e.
 3. Szállítási határidőre vonatkozó adatokat lehetőségünk szerint betartjuk. A megállapodás szerinti szállítási határidő túllépésekor a megrendelő részéről a szerződés hanyag megsértése miatti kártérítési igény kizárásra kerül. A megadott szállítási határidő csak megközelítőleges. Olyankor, amikor a határidős szállításunkat előre nem látott vagy bennünket nem terhelő körülmények akadályozzák, például vis maior, üzemzavar, áruküldési vagy szállítmányozási rendellenesség, a szállítási határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik.
 4. A szállítási és egyéb csomagolóanyagot a csomagolásra vonatkozó rendelet értelmében nem vesszük vissza. 

6. cikkely - Jótállás

 1. Ezennel megerősítjük, hogy az általunk leszállított áru az összetétele, minősége, csomagolása, a rá vonatkozó nyilatkozat és az áruspecifikáció tekintetében megfelel a törvényi rendelkezéseknek. Az áru hiányosságára elsősorban megítélésünk szerint nyújtunk biztosítékot utólagos kijavítással vagy pótlólagos szállítással.
 2. Abban az esetben, ha az utólagos teljesítés nem sikerülne, ügyfelünknek alapvetően saját választása szerint jogában áll az áru ellenértékének mérséklése (árcsökkentés) vagy a szerződés érvénytelenítése (visszalépés). Csupán csekély mértékű szerződésszegés esetén, különösen akkor, ha a felmerült hiány csekélynek mondható, az ügyfelet mégsem illeti meg a szerződéstől való elállás joga.
 3. Az ügyfélnek az árut az átvétele után megfelelő mértékben ellenőriznie kell. Bármiféle módon történő megkifogásolást a megállapítását követően haladéktalanul, azonban legkésőbb két napon belül írásos formában kell intézni. A jótállásra nem kerül sor, ha ezt a határidőt nem tartanák be. Az áru utólagos ellenőrzéséig az árut szakszerűen kell raktározni és kezelni. Előzetes megállapodás, valamint beleegyezésünk nélküli visszaküldése nem elfogadott. A mennyiségre vonatkozó megkifogásolást a szállítmányozóval haladéktalanul tisztázni és bizonylatolni kell.
 4. Abban az esetben, ha az ügyfél jogi vagy szakmai hiányosság előadódását követően és meghiúsult utólagos teljesítés után a szerződéstől történő visszalépést választaná, ebben az esetben a hiányra vonatkozó kártérítési igény nem illeti meg. Ha az ügyfél meghiúsult utólagos teljesítést követően kártérítést választana, az áru az ügyfélnél marad. A kártérítés az áru vételára és a hiányos áruérték közötti különbözetre korlátozódik.
 5. Abban az esetben, ha nem mi volnánk a leszállított áru előállítója, a jótállásra vonatkozó, ellenünk benyújtott igény tekintetében az igényt csak olyan terjedelemben áll módunkban érvényesíteni, amely mértékben a gyártó velünk szemben felel.
 6. Az áru jellemzőire alapvetően a gyártó termékleírása számít megállapodás szerintinek. A gyártó nyilvános kijelentése, az áru általa történő méltatása vagy reklámozása e mellett nem testesíti meg az áru szerződés szerinti jellemzőjét.
 7. Az ügyfelünk jogi értelemben vett garanciát nem kap tőlünk. A gyártó garanciáját ez nem érinti.

7. cikkely – A felelősség korlátozása

 1. Kismértékű hanyag jogsérelem esetén a kötelezettségünk az áru jellege szerint az előreláthatólagos, a szerződésre jellemző és közvetett átlagos károkra vonatkozik. Ez vonatkozik törvényes képviselőnk vagy teljesítési segédeink kismértékű hanyag szerződésszegésére egyaránt. Lényegtelennek mutatkozó szerződéses kötelezettség hanyag megsértése esetén felelősségünk nem áll fenn.
 2. Az előbb említett felelősségkorlátozás nem érinti az ügyfél termékfelelősségből előálló igényét. Nem érvényesek továbbá ama felelősségkorlátozások, amelyek nekünk felróhatóan ügyfelünk testi- és egészségkárosodására vagy az ügyfél életének elvesztésére vonatkoznak.
 3. Kártérítési igényt, mindegy, hogy milyen jogalapon történne is, az ügyfelünk csak a részünkről történt vagy a teljesítési segédeink részéről történt legalábbis nagyfokú hanyagság esetén érvényesíthet.
 4. Az ügyfél kártérítési igénye hiányosság esetén az áru leszállítását követő egy év eltelte után elévül. Ez nem áll fenn olyankor, amikor részünkről szándékosság esete forogna fenn.

8. cikkely – Záró rendelkezések

 1. Minden fizetésre vonatkozó teljesítési hely Nagyatád.
 2. A Magyar Köztársaság joga érvényes. Minden szerződéses, szerződésen kívüli, valamint szerződés körébe nem tartozó igény alkalmazásra kerül.
 3. Ha az ügyfél kereskedő, az eme szerződésből előálló minden jogvita eldöntésére vonatkozó kizárólagos törvénykezési hely cégünk székhelye szerinti. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor az ügyfélnek nincs általános értelemben vett ítélkezési székhelye Magyarországon , vagy lakcíme, vagy szokásos tartózkodási helye a vádbenyújtás időpontjában nem volna ismeretes.
 4. Eme üzleti feltételek egyes rendelkezéseinek módosítására csak akkor kerülhet sor, ha eme módosítást az ügyfelünknek visszaküldjük, és az ügyfelünk a rendelkezések alkalmazásának két hetes időszakán belül írásos formában nem szólal fel.
 5. Abban az esetben, ha a szerződés egyes rendelkezései az ügyfél számára – ide sorolva eme általános üzleti feltételeket is – teljes egészében vagy részben hatálytalan volnának vagy azzá válnának, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A teljes egészében vagy részlegesen hatálytalanná vált szabályozást olyan szabályozással kell kiegészíteni, amelynek a gazdasági eredménye a hatálytalanéhoz lehetőség szerint közel áll.
The specialist for pastries!
© D. Entrup-Haselbach GmbH & Co. KG